Doświadczenie

Badania geologiczne i geotechniczne

Właścicielem firmy jest mgr inż. Przemysław Kluczewski, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

W trakcie mojej pracy zawodowej zajmowałem się opracowaniem dokumentacji i opinii, badaniami terenowymi z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki i hydrogeologii oraz obsługą geologiczną (geotechniczną) budów.

 

Badania geologiczne

Jestem uprawnionym geologiem zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym w zakresie kategorii VII – określanie warunków geologiczno- inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, z wyjątkiem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego, a także kategorii XIII – do wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej, a także do kierowania w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100m.
Dodatkowo w skład zespołu podejmującego powierzony nam temat realizuję z geologami posiadającymi uprawnienia zawodowe zatwierdzane przez Ministra Środowiska, należą do nich osoby posiadające uprawnienia: w kategorii V do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w zakresie poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód podziemnych oraz określania warunków hydrogeologicznych dla projektowania odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, projektowania inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, magazynowania lub składowania na powierzchni lub w górotworze substancji albo odpadów, ustanawiania obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, jak również uprawnienia geologiczne w kategorii X do kierowania i wykonywania w terenie badań geofizycznych wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań, z wyłączeniem badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej.

 

Nasze realizacje

Dokumentacje

– Dokumentacja geotechniczna dla zadania: „Budowa budynku usługowego wraz z instalacjami wewnętrznymi wody, kanalizacji, gazu, grzewczej, elektrycznej, wentylacji mechanicznej oraz zjazdami i wewnętrznym układem komunikacyjnym w Libertowie.”

– Dokumentacja geotechniczna dla zadania: „Posadowienie fundamentu masztu instalacji odgromowej dla obiektu elektrowni biogazowej na terenie składowiska odpadów w Ujkowie Starym.”

– Dokumentacja geotechniczna dla zadania: „Budowa hotelu 3* wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz projektem drogowym wraz ze zjazdami i komunikacją wewnętrzną przy ul. Ceglarskiej w Krakowie.”

– Dokumentacja geotechniczna dla zadania: „Nadbudowa budynku kamienicy (oficyna) w Krakowie przy ul. Starowiślnej 37.”

– Badania podłoża gruntowego dla zadania: „Ocena przydatności gruntów dla posadowienia budynków administracji, produkcji i magazynowania w miejscowości Szczekociny”

– Dokumentacja geotechniczna dla zadania: „Modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie – Czachówek Płd. W km 11,800 – 38,800”

– Dokumentacja geotechniczna dla zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Podłęże – Bochnia w km 16,200 – 39,000 w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III.”

– Dokumentacja geotechniczna dla zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Tarnów – Dębica w km 80,200 – 111,500 w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III.”

– Dokumentacja geotechniczna dla zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Dębica – Sędziszów Małopolski w km 111,500 – 133,600 w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III.”

– Dokumentacja geotechniczna dla zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Trzciana – Rzeszów Zachodni w km 143,900 – 154,900 w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III.”

– Dokumentacja geotechniczna dla modernizacji linii kolejowej E30/C-E30 – odcinek Biadoliny – Tarnów w km 61,300 – 80,200.”

– Dokumentacja geotechniczna: „Sprawozdanie ze specjalistycznych badań gruntu w związku z deformacją toru nr 1 dla odcinka linii nr 132 km 43,130 – 43,500.”

– Dokumentacja dla potrzeb wykonania projektu pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej gazociągu w/c DN 300, PN 8,4 MPa relacji TE Wierzbno – KGZ Paproć.”

– Opracowanie Projektu Robót Geologicznych oraz Dokumentacji Geologiczno Inżynierskiej dla zadania: „Budowa nowego wiaduktu w km 694+662 nad drogą krajową nr 7 w Myślenicach, województwo małopolskie.”

– Opracowanie geotechniczne uzupełniające dla wykonania projektu wzmocnienia fundamentów budynku Szkoły Japońskiej w Krakowie.

– Dokumentacja geotechniczna dla zadania: „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, Przetarg Nr 2 – Modernizacja odcinka: Trzebinia – Krzeszowice 9km 29,110 – 46,700 linii Nr 133).”

– Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla zadania: „Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice – Pyrzowice.”

– Dokumentacja geotechniczna dla zadania: „Budowa budynku administracyjno-biurowego dla Cedrob S.A. – zakład Niepołomice.”

– Dokumentacja geotechniczna dla zadania: „Rozbudowa zakładu produkcyjnego PPH Jamos o część garażową i socjalną w miejscowości Klucze.”

– Dokumentacja geotechniczna dla zadania: „Budowa budynku przedszkola przy istniejącym budynku szkoły podstawowej wraz z układem drogowym i parkingami oraz przyłączami mediów w miejscowości Trzyciąż pow. olkuski.”

– Dokumentacja geotechniczna dla zadania: „Budowa budynku na potrzeby układalni i magazynowania spadochronów towarowych dla 6 brygady desantowej w Krakowie.”

– Dokumentacja geotechniczna dla zadania: „Rozbudowa budynku opiekuńczo-wychowawczego – żłobka – w miejscowości Olkusz przy ul. Podgrabie

– Dokumentacja geotechniczna dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w miejscowości Osiek gm. Olkusz.”

– Dokumentacja geotechniczna dla zadania: „Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych na obszarze projektowanego budynku mieszkalnego w miejscowości Kraków przy ul. Ułanów.”

– Dokumentacja geotechniczna dla zadania: „Budowa budynku hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurową dla Przedsiębiorstwa Usługowego REM-BRUK s.c. zlokalizowaną w Rzezawie przy ul. Przemysłowej.”

– Dokumentacja geotechniczna dla zadania: „Remont rampy kolejowej przy budynku nr 28 na terenie jednostki wojskowej w miejscowości Komprachcice przy ul. Ochodzkiej.”

– Dokumentacja geotechniczna dla zadania: „Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych na obszarze projektowanego parkingu wielopoziomowego dla Auto Special sp. z o.o. w miejscowości Modlniczka.”

– Dokumentacja geotechniczna dla zadania: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjnej, do celów produkcyjnych biopreparatów przeznaczonych dla nowoczesnego rolnictwa wraz z częścią biurowo – socjalną oraz laboratorium i wewnętrznymi instalacjami – dla Intermag sp. z o. o.”

– Dokumentacja geotechniczna dla zadania: „Budowa zespołu budynków usługowych dla „Globtroter” s.c. wraz ze zjazdem indywidualnym i przyłączami mediów w miejscowości Stryszów.”

– Dokumentacja geotechniczna dla zadania: „Rozbudowa z przebudową budynku magazynowego firmy Norma Polska sp. z o.o. o magazyn i część socjalną, z przebudową układu drogowego oraz instalacji zewnętrznych pozabudynkowych.”

– Dokumentacja geotechniczna dla zadania: „Budowa budynku biurowo – administracyjno – socjalnego wraz z częścią magazynową, stacją obsługi i remontu środków transportu dla Nedpol Truck Service Sp. z o.o. w miejscowości Olszowa.”

– Dokumentacja geotechniczna dla zadania: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z liniami kablowymi SN i nN oraz złączami kablowymi nN w miejscowości Klucze – Osada.

Obsługa geotechniczna

– Obsługa geotechniczna dla zadania: „Budowa Nowej Siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.”

– Obsługa geotechniczna dla zadania: „Budowa Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego w Katowicach.”

– Ocena przydatności gruntów do makroniwelacji na terenie Elektrowni Rybnik w Rybniku.

– Obsługa geotechniczna: „Budowa hali magazynowej dla zakładu produkcyjnego VELVET CARE Sp. z o.o. w gminie Klucze.”

– Obsługa geotechniczna dla zadania: „Budowa mostu drogowego przez rzekę Wielopolka na ul. 3-go Maja w miejscowości Ropczyce, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa, w km 18+050 wraz z adaptacją dojazdów do mostu (odcinkową przebudową drogi) w km 18+021,54 do km 18+080,72 i rozbiórką istniejącego mostu.”

– Obsługa geotechniczna: „Badania podłoża gruntowego dla poszczególnych przepustów części mostowej w ramach inwestycji: projekt autostrady A1 na odcinku Stryków – Tuszyn.”

– Obsługa geotechniczna: „Badania nośności podłoża gruntowego w poziomie posadowienia budynków MOP (Miejsca obsługi podróżnych) Wiśniowa Góra Wschód i Zachód w ramach inwestycji: projekt autostrady A1 na odcinku Stryków – Tuszyn.”

– Obsługa geotechniczna: „Sprawozdanie z geotechnicznych badań laboratoryjnych prób NNS gruntów pobranych z podłoża w ramach projektu: Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław – Poznań Etap I odcinek Czempiń – Mosina.”

– Dokumentacja geotechniczna dla linii kolejowej nr 1 na odcinku Warszawa Zachodnia – Miedniewice w km 3+900 – 61,355.

– Badania podłoża gruntowego dla zadania: „Budowa wagi samochodowej na terenie Tauron Ciepło sp. z o.o., Centralna Ciepłownia w Olkuszu, ul. Przemysłowa 1.”

– Obsługa geotechniczna dla zadania: „Budowa Zakładu Przygotowania Powierzchni i Malowania Konstrukcji Stalowych w Bukownie przy ul. Kolejowej 37.”

– Obsługa geotechniczna: „Budowa obiektu magazynowo – biurowego 7R Logistic S.A. wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Kokotów gm. Wieliczka.”

– Obsługa geotechniczna: „Budowa elektrowni wiatrowej z pionową osią obrotu, o mocy 1,5 MW wyposażonej w układ przekształtnikowy umożliwiający uzyskanie wysokiej efektywności przetwarzania energii wiatru w energię elektryczną przy niskich prędkościach wiatru w miejscowości Miasteczko Śląskie.”

– Obsługa geotechniczna: „Budowa kompleksu szkolenia fizycznego z basenem pływackim w JW Kraków-Pychowice.”

– Obsługa geotechniczna: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części budynku nr 18 i przebudowa części budynku 49 z przeznaczeniem na funkcję szkoleniową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w JW w Krakowie przy ul. Rakowickiej.”

– Obsługa geotechniczna: „Budowa stacji do załadunku wodoru wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacjami wewnętrznymi oraz przebudową istniejącego budynku wytwórni wodoru na stanowiska załadunku wodoru z budynkiem techniczno-obsługowym przy ul. Wygoda 69 w Bochni dla STALPRODUKT S.A.”

– Obsługa geotechniczna dla zadania: „Budowa zbiorników p. poż. na terenie Koksowni Przyjaźń (JSW KOKS S.A.) w Dąbrowie Górniczej przy ul. Koksowniczej 1.”

– Obsługa geotechniczna dla zadania: „Budowa parkingu naziemnego dla samochodów osobowych wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym przy ul. Dąbka w Krakowie”

– ponadto w wielu innych tematach.

Reasumując badania geologiczne to nasza pasja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *