Wieliczka – Geolog

Geolog Wieliczka oraz powiat wielicki

Wieliczka – miasto, które większości osób kojarzy się z kopalnią soli. A przecież Wieliczka, a także powiat wielicki nie tylko są zbudowane na warstwach chodeckich czyli iłach z formacją solonośną, (utwory miocenu będącej najstarszą epoką neogenu). Badaniami geologicznymi stwierdzono na tym obszarze osady holocenu – głównie osady rzeczne, plejstocenu – osady zlodowaceń w tym środkowo-polskiego oraz południowo-polskiego. Występują także utwory np. paleogenu, starsze od wspomnianych warstw chodeckich takie jak piaskowce, łupki i zlepieńce serii śląskiej i podśląskiej. Najstarszymi utworami występującymi na powierzchni są utwory kredy, w których można wydzielić kilka warstw od najmłodszych instebniańskich, przez godulskie aż po grodziskie.

Powiat wielicki – badania geologiczne

W związku z tak szerokim spektrum występowania gruntów i ich zwietrzelin, a do tego licznie występujące ruchy masowe, powodują zagrożenia w budownictwie i stawiają wyzwania dla geologa. W północnej części powiatu wielickiego dla budownictwa problemy stwarzają grunty organiczne w tym namuły i torfy. Południowa część powiatu to z kolei tereny osuwiskowe i zagrożone ruchami masowymi, a także możliwość wystąpienia gruntów słabonośnych. Przy badaniach geologicznych należy zwrócić szczególną uwagę na parametry i genezę utworów.


Rozpoznanie osuwiska


Do uzyskania pozwolenia na budowę wymagane jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych. Nasza firma proponuje wykonanie wstępnej oceny już na etapie zakupu nieruchomości. Ze względu na wysokie koszty stabilizacji osuwisk lub też braku możliwości ustabilizowania ruchów zalecamy skorzystanie z usług geologa jeszcze na etapie wyboru działki. Na terenie powiatu wielickiego zalecamy prowadzenie dozoru geologicznego nad pracami budowlanymi w okresie wykopów fundamentowych. Niewłaściwie prowadzone prace ziemne mogą spowodować utratę stateczności ścian wykopów a w efekcie katastrofę budowlaną.

Grunty słabonośne i nienośne

Przede wszystkim przy prowadzeniu badań geologicznych na terenie gminy Wieliczka, zwracamy szczególną uwagę na obszar wykonywania badań. Możliwość wystąpienia aluwialnych osadów serii powodziowej rzek oraz torfów to kolejne z zagrożeń w budownictwie w powiecie wielickim. Zawartość substancji organicznej w gruntach zmniejsza parametry geotechniczne wymuszając konieczność wymiany grunty, zmianę głębokości posadowienia inwestycji lub nawet sposobu posadowienia z bezpośredniego na pośredni (np. palowanie).

Zachęcamy do skorzystania z usług geologicznych naszej firmy. Skontaktuj się z nami.

Podsumowując grunt to podstawa każdej inwestycji – źle rozpoznane podłoże może mieć tragiczne konsekwencje.

Badania geologiczne i geotechniczne – Wieliczka